За нас

Фондация „Ателие за идеи ДЕКОР“ осъществява дейност от обществена полза. 

Цели: 

Фондацията има неправителствен, неполитически и нерелигиозен характер и преследва следните цели:

  1. Защита на правата и подкрепа на лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора);
  2. Подпомагане, социална интеграция и включване на лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора) в обществените процеси;
  3. Разгласяване на проблемите и повишаване на обществената информираност във връзка с липсата на възможности за трудова заетост и придобиване на нови знания и умения от лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора);
  4. Ангажираност в процесите по преодоляване на стигмата и социалната изолация при лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора);
  5. Предоставяне на социални услуги в общността на лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора), съобразени с индивидуалните им потребности;
  6. Промотиране на социалното предприемачество като способ за социално интегриране на лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора).

Дейност:

(1) За постигане на горните цели, Фондацията ще:

(а) предоставя обучение и подкрепа на лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни);

(б) осигурява заетост за лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора);

(в) организира работилници и обучения за лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора);

(г) предоставя среда, в която по защитен и безопасен начин лица в неравностойно положение да придобиват трудови навици чрез създаване на продукти под формата на социално предприятие;

(д) организира обучения за развитие на бизнес предприемачески умения;

(е) организира и провежда събития, свързани с популяризиране, проучване и споделяне на добри практики в сферата на социалното предприемачество;

(ж) създава и управлява социални предприятия, подпомагащи постигането на нестопанските цели на фондацията.

(2) Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани в зависимост от финансовите средства на Фондацията и съобразно стратегията и приоритетите, приети от Настоятелството на Фондацията.

Стопанска дейност:

(1) За постигане на своите цели, Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с изброените в чл. 5 цели.

(2) Предмет на свръзана стопанска дейност по горната алинея са:

(а) предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи по теми, свързани с целите на фондацията;

(б) организиране и провеждане на обучения срещу заплащане;

(в) създаване на продукти с цел продажба;

(г) изработване на специални учебни и тренировъчни пособия за работа с лица със специфични образователни потребности и лица в неравностойно положение (в т.ч. хора с увреждания, младежи до 29 г., майки на деца с увреждания, дългосрочно безработни хора);

(д) образуване и участие в търговски дружества съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност;

(е) други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на фондацията и подпомагат тяхното постигане.